فعالیت گروه هنری ایما شامل :

عکاسی تبلیغاتی  و صنعتی